Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Statut Centrum Usług Miejskich w Kielcach

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Centrum Usług Miejskich w Kielcach zwane dalej „Centrum", jest jednostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zwanej dalej również „ustawą o samorządzie gminnym", dla:

1) wskazanych w uchwałach Rady Miasta Kielce jednostek organizacyjnych Gminy Kielce zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz;

2) dla innych podmiotów wskazanych w art. 10a pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, z którymi Centrum zawarło porozumienia, o których mowa w art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,

zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi".

2. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Kielce nieposiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351);

4) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2062);

5) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954);

6) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),

7) niniejszego Statutu.

3. W ramach obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, Centrum świadczy jednostkom obsługiwanym usługi:

1) informatyczne,

2) eksperckie,

3) operatorskie,

4) geodezyjne,

5) ubezpieczeniowe,

6) bhp.

których szczegółowy zakres został opisany w § 2.

4. Centrum prowadzi również, w imieniu Gminy Kielce, działalność polegającą na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej, nabywaniu praw do sieci telekomunikacyjnych i zapewnieniu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczeniu usług.

5.  Centrum może używać skróconej nazwy „CUM Kielce".

6.  Centrum może posiadać własny znak graficzny.

7.  Centrum ma prawo używać herbu i logo Miasta Kielce.

8.  Siedziba Centrum mieści się w Kielcach.

9.  Obszar działalności Centrum obejmuje teren Gminy Kielce.

10. Centrum jest operatorem sieci telekomunikacyjnej „Miejska Sieć Kielce".

11. Centrum, jako jednostka budżetowa, jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

12. Centrum zarządza przekazanym mu mieniem oraz mieniem, którym dysponuje na mocy zawartych porozumień z jednostkami obsługiwanymi.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Centrum

§ 2.

1. Cele działania Centrum obejmują:

1) realizowanie polityki Gminy Kielce w obszarze informatyki i telekomunikacji;

2) świadczenie usług z zakresu informatyki, telekomunikacji, geodezyjnych, ubezpieczenia majątku oraz eksperckich;

3) wdrażanie standardów z zakresu informatyki, telekomunikacji;;

4) wspieranie rozwoju i dostępu do technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych;

5) pozyskiwanie odpowiednich zasobów (ludzkich, finansowych, sprzętowych, programowych) do realizacji wyżej wskazanych celów,

 

2. Do zadań Centrum należy:

1) świadczenie usług informatycznych w Gminie Kielce, obejmujących w szczególności:

a) zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,

b) administrowanie infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną,

c) zlecanie napraw i konserwacji infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,

d) zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,

e) projektowanie, wdrażanie i rozbudowę bezpiecznego dostępu do Internetu,

f) dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji strategii informatyzacji Gminy Kielce.

2) świadczenie usług eksperckich w Gminie Kielce:

a) tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,

b) nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,

c) opiniowanie, wydawanie warunków technicznych dla wniosków inwestycyjnych w zakresie informatyki i telekomunikacji,

d) opiniowanie, wydawanie warunków technicznych i nadzór na wszystkimi inwestycjami w Mieście Kielce na styku z miejską infrastrukturą teleinformatyczną,

e) opiniowanie zakupów w obszarze informatyki i telekomunikacji w zakresie zgodności ze strategią informatyzacji Gminy Kielce oraz zgodności technologicznej,

f) pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby zakupów, rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz szkoleń,

g) organizowanie szkoleń,

h) realizacja zakupów wspólnych,

i) planowanie i uruchamianie scentralizowanych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,

j) realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

3) świadczenie usług operatora:

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii VoIP dla obsługiwanych jednostek i podmiotów,

b) integracja central analogowych w obsługiwanych jednostkach i podmiotach na potrzeby przyłączenia do sieci VoIP,

c) świadczenie publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców oraz gości Kielc za pomocą bezpłatnych punktów dostępu do Internetu,

d) świadczenie usługi dostępu do Internetu dla obsługiwanych jednostek i podmiotów,

e) budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,

f) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce, jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz spółek miejskich,

g) świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz:

-  jednostek i podmiotów obsługiwanych,

- komórek organizacyjnych i podmiotów organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej,

- przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

- użytkowników końcowych.

4) świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 240 poz. 2027) na potrzeby:

a) Prezydenta Miasta Kielce,

b) jednostek organizacyjnych Gminy Kielce,

c) zewnętrznych podmiotów fizycznych i prawnych.

5) wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce lub Skarbu Państwa na potrzeby:

a)   Prezydenta Miasta Kielce,

b)  jednostek organizacyjnych Gminy Kielce,

c)   zewnętrznych podmiotów fizycznych i prawnych.

6) świadczenie usług ubezpieczenia majątku Gminy Kielce w zakresie:

a) ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego,

b) ubezpieczeń komunikacyjnych,

c) odpowiedzialności cywilnej,

d) obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,

e) obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych.

7) świadczenie usług bhp na potrzeby:

a) Prezydenta Miasta Kielce,

b) jednostek organizacyjnych Gminy Kielce,

§ 3.

Dla zapewnienia realizacji zadań statutowych, Centrum współpracuje z gminnymi jednostkami organizacyjnymi jak również, w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, z odpowiednimi państwowymi jednostkami organizacyjnymi powołanymi do zachowania bezpieczeństwa publicznego i interesu państwowego.

§ 4.

Centrum przetwarza - na podstawie i w granicach prawa - wszelkie dane, niezbędne dla realizacji obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, w szczególności dane osobowe w zarządzanych przez Centrum systemach informatycznych w jednostkach obsługiwanych, na podstawie stosownych umów, o których mowa we właściwych przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna

§ 5.

1. Strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny Centrum.

2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Centrum, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Kielce.

3. Zasady organizacji i czasu pracy, określa regulamin pracy, ustalany przez Dyrektora Centrum.

4. Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Dyrektora Centrum.

5. Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ustalany przez Dyrektora Centrum.

 

Rozdział 4

Organy zarządzające

§ 6.

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia oraz określa jego wynagrodzenie, Prezydent Miasta Kielce.

3. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, zarządza jednostką, podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu oraz w zakresie ustalonym planem rzeczowo-finansowym, a także składa oświadczenia woli jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych i stanowisk funkcyjnych.

5. Zastępca Dyrektora Centrum i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora Centrum oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

6. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępują Zastępcy Dyrektora, w zakresie wynikającym z upoważnienia, udzielonego przez Dyrektora Centrum.

7. Do podejmowania przez Dyrektora Centrum czynności, przekraczających zakres pełnomocnictwa, wymagana jest zgoda w postaci odrębnego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kielce.

8. Dyrektor Centrum może udzielać dalszych pełnomocnictw pracownikom Centrum oraz osobom trzecim, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Centrum, przez Prezydenta Miasta Kielce, o którym mowa w ust. 3.

9. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Centrum, w tym Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego i dokonuje wszelkich pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.

§ 7.

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Centrum należy:

1) realizacja zadań określonych w niniejszym statucie,

2) opracowywanie rocznych planów finansowych Centrum,

3) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum,

4) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a zwłaszcza określanie zakresów- obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,

5) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum,

6) organizacja, ustalanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej Centrum oraz podejmowanie decyzji zależnych od jej wyników,

7) ustalanie zasad i zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów wewnętrznych, w tym finansowo-księgowych,

8) ustalanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu świadczeń socjalnych Centrum,

9)  zarządzanie środkami finansowymi Centrum,

10) prawidłowe gospodarowanie mieniem Centrum.

 

Rozdział 5

Nadzór i kontrola

§ 8.

1. Organem sprawującym nadzór nad Centrum jest Prezydent Miasta Kielce.

2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Miasta Kielce jest w szczególności uprawniony do:

1) dokonywania kontroli działalności Centrum,

2) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową Centrum.

 

Rozdział 6

Gospodarka finansowa

§ 9.

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków.

3. Dyrektor Centrum może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Centrum.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 10.

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustaw wymienionych  w § 1 pkt 2.