Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Cele i zadania Centrum Usług Miejskich w Kielcach

Cele
 1. realizowanie polityki Gminy Kielce w obszarze informatyki i telekomunikacji;
 2. świadczenie usług z zakresu informatyki, telekomunikacji, geodezyjnych, ubezpieczenia majątku oraz eksperckich;
 3. wdrażanie standardów z zakresu informatyki, telekomunikacji;;
 4. wspieranie rozwoju i dostępu do technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych;
 5. pozyskiwanie odpowiednich zasobów (ludzkich, finansowych, sprzętowych, programowych) do realizacji wyżej wskazanych celów.
Zadania
 1. świadczenie usług informatycznych w Gminie Kielce, obejmujących w szczególności:
  • zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
  • administrowanie infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną,
  • zlecanie napraw i konserwacji infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
  • zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
  • projektowanie, wdrażanie i rozbudowę bezpiecznego dostępu do Internetu,
  • dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji strategii informatyzacji Gminy Kielce.
 2. świadczenie usług eksperckich w Gminie Kielce:
  • tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
  • nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
  • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych dla wniosków inwestycyjnych w zakresie informatyki i telekomunikacji,
  • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych i nadzór na wszystkimi inwestycjami w Mieście Kielce na styku z miejską infrastrukturą teleinformatyczną,
  • opiniowanie zakupów w obszarze informatyki i telekomunikacji w zakresie zgodności ze strategią informatyzacji Gminy Kielce oraz zgodności technologicznej,
  • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby zakupów, rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz szkoleń,
  • organizowanie szkoleń,
  • realizacja zakupów wspólnych,
  • planowanie i uruchamianie scentralizowanych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
  • realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 3. świadczenie usług operatora:
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii VoIP dla obsługiwanych jednostek i podmiotów,
  • integracja central analogowych w obsługiwanych jednostkach i podmiotach na potrzeby przyłączenia do sieci VoIP,
  • świadczenie publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców oraz gości Kielc za pomocą bezpłatnych punktów dostępu do Internetu,
  • świadczenie usługi dostępu do Internetu dla obsługiwanych jednostek i podmiotów,
  • budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
  • dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce, jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz spółek miejskich,
  • świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz:
   -  jednostek i podmiotów obsługiwanych,
   - komórek organizacyjnych i podmiotów organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
   - przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
   - użytkowników końcowych.
 4. świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 240 poz. 2027) na potrzeby:
  • Prezydenta Miasta Kielce,
  • jednostek organizacyjnych Gminy Kielce,
  • zewnętrznych podmiotów fizycznych i prawnych.
 5. wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce lub Skarbu Państwa na potrzeby:
  • Prezydenta Miasta Kielce,
  • jednostek organizacyjnych Gminy Kielce,
  • zewnętrznych podmiotów fizycznych i prawnych.
 6. świadczenie usług ubezpieczenia majątku Gminy Kielce w zakresie:
  • ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych.
 7. świadczenie usług bhp na potrzeby:
  • Prezydenta Miasta Kielce,
  • jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.