Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Cele i zadania Centrum Usług Miejskich w Kielcach

Cele
 1. realizowanie polityki Gminy Kielce w obszarze informatyki i telekomunikacji;
 2. świadczenie usług z zakresu informatyki, telekomunikacji, geodezyjnych, ubezpieczenia majątku oraz eksperckich;
 3. integrację usług, zlecanych przez jednostki organizacyjne Gminy Kielce, podmiotom zewnętrznym,
 4. wdrażanie standardów z zakresu informatyki, telekomunikacji,
 5. wspieranie rozwoju i dostępu do technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych,
 6. pozyskiwanie odpowiednich zasobów (ludzkich, finansowych, sprzętowych, programowych) do realizacji wyżej wskazanych celów,
Zadania
 1.  świadczenie usług informatycznych w Gminie Kielce, obejmujących w szczególności:
  • zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
  • administrowanie infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną,
  • zlecanie napraw i konserwacji infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
  • zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
  • projektowanie, wdrażanie i rozbudowę bezpiecznego dostępu do Internetu,
  • dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji strategii informatyzacji Gminy Kielce
 2. świadczenie usług eksperckich, a w szczególności:
  • tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
  • nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
  • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych dla wniosków inwestycyjnych w zakresie informatyki i telekomunikacji,
  • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych i nadzór branżowy nad inwestycjami na styku z Miejską Siecią Kielce,
  • opiniowanie zakupów w obszarze informatyki i telekomunikacji w zakresie zgodności ze strategią informatyzacji Gminy Kielce oraz zgodności technologicznej,
  • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby zakupów, rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz szkoleń,
  • organizowanie szkoleń,
  • realizacja zakupów wspólnych,
  • planowanie i uruchamianie scentralizowanych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
  • realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków, pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 3. świadczenie usług operatora, a w szczególności:
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii VoIP,
  • integracja central analogowych, na potrzeby przyłączenia do sieci VoIP,
  • świadczenie publicznie dostępnej usługi dostępu do Internetu dla mieszkańców oraz gości Kielc, za pomocą bezpłatnych punktów dostępu do Internetu,
  • świadczenie usługi dostępu do Internetu,
  • budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
  • dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej,
 4. świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.276), na potrzeby jednostek obsługiwanych, dotyczących w szczególności:
  • podziałów nieruchomości,
  • zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, na rzecz byłych właścicieli,
  • regulacji stanów prawnych,
  • zasiedzenia nieruchomości i innych map do celów prawnych,
  • map do celów projektowych,
  • geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych,
  • badania stanów prawnych, wynikających z ksiąg wieczystych i hipotecznych,
 5. świadczenie usług wyceny nieruchomości,
 6. świadczenia usług inwentaryzacji budynków i lokali,
 7. opracowania ekspertyz wyodrębniania własności lokali stanowiących własność Gminy Kielce,
 8. wykonywania analiz rynku nieruchomości oraz prowadzenia doradztwa w zakresie tego rynku,
 9. prowadzenie postępowań, udzielanie zamówień i ich obsługa, w przedmiocie ubezpieczeń majątkowych Gminy Kielce, w zakresie:
  • ubezpieczeń mienia,
  • ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • odpowiedzialności cywilnej,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,
  • obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych,
 10. świadczenie usług bhp,
 11. świadczenie usług przeglądów ppoż.,
 12. świadczenie usług przeglądów szczelności instalacji gazowej,
 13. świadczenie usług przeglądów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych),
 14. świadczenie usług przeglądów instalacji elektrycznej,
 15. świadczenie usług negocjacji stawek za usługi medycyny pracy.