Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Jednostki obsługiwane

Centrum Usług Miejskich w Kielcach zwane dalej „Centrum”, jest jednostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z dnia 21 kwietnia 2020 ), zwanej dalej również „ustawą o samorządzie gminnym”, dla:

  1. wskazanych w uchwałach Rady Miasta Kielce jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  2. innych podmiotów wskazanych w art. 10a pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, z którymi Centrum zawarło porozumienia, o których mowa w art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.