Slajd 1 - zdjęcie obrazujące przewody światłowodowe
Slajd 2 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie
Slajd 3 - zdjęcie obrazujące urządzenie sieciowe z świecącymi diodami
Slajd 4 - zdjęcie obrazujące przewody sieciowe
Slajd 5 - zdjęcie obrazujące osobę pracującą na laptopie

Aktualności

Opublikowano: 02.04.2020

W związku z koniecznością wdrożenia do nauczania zdalnego video - lekcji z wykorzystaniem dostępnych bezpłatnych platform, zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami obsługi zintegrowanej aplikacji Cisco Webex, która pozwala usprawnić współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Przydatne linki: Pliki do pobrania:
Opublikowano: 02.01.2020

Uchwałą Rady Miasta Kielce nr XX/374/2019, podjętą w dniu 17.10.2019 r., Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce został ustanowiony jednostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce i nadano jej nazwę Centrum Usług Miejskich w Kielcach.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zakres świadczonych usług

Centrum Usług Miejskich w Kielcach w ramach realizowanych zadań, wypełnia założone w statucie cele, świadcząc dla obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz innych podmiotów, z którymi zawarto porozumienia, następujące usługi:

Klawiatura - symbol usług informatycznych

usługi informatyczne

Świadczenie usług informatycznych w Gminie Kielce, obejmujących w szczególności:

 • zapewnianie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną i telekomunikacyjną,
 • zlecanie napraw i konserwacji infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • zapewnianie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,
 • projektowanie, wdrażanie i rozbudowę bezpiecznego dostępu do Internetu,
 • dostarczanie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji strategii informatyzacji Gminy Kielce.
Komputery połączone z chmurą - symbol usług operatorskich

usługi operatorskie

Świadczenie usług eksperckich w Gminie Kielce:

 • świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii VoIP dla obsługiwanych jednostek i podmiotów,
 • integracja central analogowych w obsługiwanych jednostkach i podmiotach na potrzeby przyłączenia do sieci VoIP,
 • świadczenie publicznie dostępnej usługi bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców oraz gości Kielc za pomocą punktów dostępu do Internetu,
 • świadczenie usługi dostępu do Internetu dla obsługiwanych jednostek i podmiotów,
 • budowa i eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych,
 • dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnianie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce, jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz spółek miejskich,
 • świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz:
  - jednostek i podmiotów obsługiwanych,
  - komórek organizacyjnych i podmiotów organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
  - przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  - użytkowników końcowych.
Człowiek pracujący przy wykresach - symbol usług eksperckich

usługi eksperckie

Świadczenie usług eksperckich w Gminie Kielce

 • tworzenie, wdrożenie i utrzymanie standardów i metodyk postępowania w procesie budowy, rozbudowy oraz utrzymania rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • nadzór nad zachowaniem spójności i interoperacyjności rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych dla wniosków inwestycyjnych w zakresie informatyki i telekomunikacji,
 • opiniowanie, wydawanie warunków technicznych i nadzór nad wszystkimi inwestycjami w Mieście Kielce na styku z miejską infrastrukturą teleinformatyczną,
 • opiniowanie zakupów w obszarze informatyki i telekomunikacji w zakresie zgodności ze strategią informatyzacji Gminy Kielce oraz zgodności technologicznej,
 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i krajowych na potrzeby zakupów, rozbudowy infrastruktury i systemów w obszarze informatyki i telekomunikacji oraz szkoleń,
 • organizowanie szkoleń,
 • realizacja zakupów wspólnych,
 • planowanie i uruchamianie scentralizowanych rozwiązań w obszarze informatyki i telekomunikacji,
 • realizacja programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
   
Ekierka, cyrkiel i ołówek - symbol usług geodezyjnych

usługi geodezyjne

 • Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005r. nr 240 poz. 2027) na potrzeby:
  - Prezydenta Miasta Kielce,
  - jednostek organizacyjnych Gminy Kielce,
  - zewnętrznych podmiotów fizycznych i prawnych.
 • Wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce lub Skarbu Państwa na potrzeby:
  - Prezydenta Miasta Kielce,
  - jednostek organizacyjnych Gminy Kielce,
  - zewnętrznych podmiotów fizycznych i prawnych.
Budynek i dokument w dłoni - symbol usług ubezpieczeniowych

usługi ubezpieczeniowe

Świadczenie usług ubezpieczenia majątku Gminy Kielce w zakresie:

 • ubezpieczeń mienia i sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości,
 • obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych.

 

Człowiek za biurkiem z komputerem - symbol usług BHP

usługi bhp

Świadczenie usług bhp na potrzeby:

 • Prezydenta Miasta Kielce,
 • jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.

Współpracujemy

 • Grafika przedstawiająca logo Geopark Kielce
 • Grafika przedstawiająca logo Muzeum Historii Kielc
 • Grafika przedstawiająca logo Kielecki Park Techonoliczny
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Kieleckie Centrum Kultury
 • Grafika przedstawiająca logo Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Kielecki Teatr Tańca
 • Grafika przedstawiająca logo Wzgórze Zamkowe w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
 • Grafika przedstawiająca logo Baza Zbożowa w Kielcach